Istorie și literatură latină în Epoca Clasică

Curs interdisciplinar cu predare integrată

Cursul Istorie și literatură latină în epoca clasică se adresează elevilor de liceu și are ca scop oferirea unei perspective mai ample asupra istoriei antice, studiată în clasa a IX-a, obiectivul principal al cursului fiind acela de a înțelege dintr-o altă perspectivă și la alt nivel părțile subtile ale uneia dintre cele mai mari civilizații ale omenirii.

Literatura latină s-a înscris, fără îndoială, printre cele mai bogate literaturi produse vreodată pe continentul european. Chiar dacă s-a dovedit mai puțin originală și mai puțin viguroasă decât literatura greacă antică, care s-a manifestat in cadrul celei mai strălucite culturi spirituale create vreodată pe continentul nostru. La o primă abordare, literatura latină ni se prezintă ca un ansamblu masiv, echilibrat, calm, dar străbătut uneori de fiorii unei pasiuni autentice, de efervescență multiplă, înveșmântată in numeroase umbre, însă străbătută și de un umor suculent.

Cursul Istorie și literatură latină în epoca clasică are ca obiectiv principal cunoașterea istoriei Imperiului Roman și conștientizarea importanței deosebite pe care o are literatura în viața cotidiană, alături de arte și cultură. Într-o societate în care cultura pare să nu mai fie apreciată suficient, cursul propune o întoarcere în timp și o reflectare asupra imensei opere realizate cu două mii de ani în urmă.

Argumentele în favoarea unui astfel de studiu sunt numeroase:

 • Se adresează elevilor de liceu;
 • Formează și dezvoltă gândirea creativă, prin metodele și tehnicile specifice de investigare a faptelor istorice;
 • Contribuie la construirea unei vieți de calitate, prin valorile promovate;
 • Favorizează fundamentarea unei culturi generale, necesară oricărui cetățean al unei societăți democratice;
 • Elevii își pot forma o imagine de ansamblu cu privire la lumea în care trăiesc sub aspect, în primul rând, istoric;
 • Tema oferă posibilitatea studiului a numeroase surse prin intermediul mijloacelor audio-video, a tehnologiei moderne;
 • Oferă posibilitatea elevilor să conștientizeze mai bine valorile democratice;
 • Ajută la îmbunătățirea vocabularului;
 • Dezvoltă gândirea critică și critica literară.

Valori și atitudini:

 • Coerență și rigoare în gândire și acțiune;
 • Gândire critică și flexibilă;
 • Relaționarea pozitivă cu ceilalți;
 • Acceptarea reprezentărilor multiple ale istoriei, culturii și vieții sociale;
 • Asumarea diversității etnice, sociale, religioase și culturale.

Competențe generale:

 1. Utilizarea eficientă a comunicării și limbajului de specialitate;
 2. Utilizarea în contexte diverse a coordonatelor şi reprezentărilor de timp şi spaţiu;
 3. Aplicarea principiilor și metodelor adecvate în abordarea surselor istorice;
 4. Folosirea resurselor care susțin învățarea permanentă.
 5. Receptarea, analiza şi aplicarea în exerciţii a unei varietăţi de structuri lingvistice şi de documente autentice  prezente în literatura  latină
 6. Folosirea unor instrumente de analiză în scopul interpretării unei varietăţi de texte literare latine
Competențe specificeActivități de învățare
1.1. Identificarea vocabularului specific limbajului retoric, filosofic, istoric şi literar– lecturarea de texte filosofice, discursuri sau scrieri istorice și identificarea elementelor definitorii;
1.2. Interpretarea unor elemente specifice gândirii socio-politice şi filosofice romane, manifestate în principalele orientări filosofice antice– analizarea unor surse istorice analizate.
2.1. Ordonarea pe criterii cronologice a faptelor/proceselor istorice – plasarea unor evenimente/procese istorice pe axa cronologică – realizarea unor frize cronologice – utilizarea unităţilor folosite în măsurarea timpului 
2.2. Identificarea diferenţelor temporale dintre evenimente şi procese istorice – asocierea reperelor cronologice cu evenimente şi procese istorice
– recunoaşterea şi/sau precizarea unor relaţii cronologice în sursele istorice prezentate – utilizarea reperelor cronologice în descrierea faptelor/proceselor istorice  
2.3. Localizarea în timp şi în spaţiu a faptelor şi/sau a proceselor istorice  – exerciţii de lectură a hărţilor istorice
– plasarea pe hartă a unor evenimente şi procese istorice
– completarea pe hartă a unor informaţii 
3.1. Folosirea termenilor de specialitate în descrierea unui eveniment/proces istoric  – identificarea termenilor istorici în texte diferite
– elaborarea unor enunţuri simple/ texte utilizând termeni istorici
– completarea unor texte lacunare folosind termenii adecvaţi dintr-o listă dată 
3.2. Relatarea unui eveniment/proces istoric, utilizând informaţii din surse istorice  – identificarea informaţiilor oferite de surse cu privire la un fapt istoric
– descrierea unor surse referitoare la un fapt istoric, pe baza unui plan dat – alcătuirea planului descrierii unui eveniment/ proces/ personaj istoric 
3.3.. Stabilirea de asemănări şi deosebiri referitoare la evenimente/procese istorice, pe baza unor surse diferite  – descrierea unor surse istorice în vederea stabilirii asemănărilor şi deosebirilor pe baza unui plan dat – compararea informaţiilor provenite din surse istorice diferite
– realizarea unor texte despre fapte/procese/personaje istorice, pe baza unor surse diferite, subliniind asemănările şi deosebirile 
4.1. Utilizarea informaţiilor cu ajutorul resurselor multimedia  – alcătuirea unor liste cu site-uri de Internet pentru temele istorice studiate – alcătuirea unor postere/afişe cu informaţii selectate din surse Internet
– realizarea unor prezentări pe o temă istorică utilizând mijloace digitale
4.2. Asumarea critică a unui set de valori recunoscute social– identificarea ideilor şi valorilor umane într-o operă literară, artistică, istorică – compararea ideilor şi valorilor umane analizând două surse
– alcătuirea unor liste personale a valorilor umane cu motivarea alegerii 

Evaluarea:

Evaluarea în cadrul opționalului Istorie și literatură latină în epoca clasică se va face astfel:

 • La începutul anului școlar se va opta pentru o evaluare inițială. În ciuda faptului că opționalul nu s-a studiat în clasele precedente, în cadrul lui vor fi studiate noțiuni legate de istoria Imperiului Roman, perioadă ce a mai fost studiată, în treacăt, în clasa a IV-a.
 • Pe tot parcursul anului școlar se va realiza evaluarea formativă.
 • La fiecare final de capitol și la fiecare final de semestru se va realiza evaluarea sumativă.
 • În fiecare oră mixtă vor avea loc evaluările orale, cu scopul chestionării elevilor, a punerii în evidență a competențelor deprinse de elevi.
 • Ocazional vor avea loc și evaluări scrise, de tip extemporal, acestea având un caracter motivațional foarte puternic, deoarece îi va determina pe elevi să învețe constant, nu în salturi.
 • La final de semestru, elevii vor fi îndemnați să realizeze un proiect, acesta fiind considerat benefic deoarece poate ajuta elevul în a-și dezvolta abilitățile de sinteză, de exprimare a unei opinii, de studiu a unui document istoric, de așezare în pagină a unui text.
 • La final de an școlar, elevii vor fi evaluați printr-un portofoliu, deoarece acesta va reprezenta tot parcursul elevului la cursul Istorie și literatură latină în epoca clasică.