România în secolul XX

Cursul România în secolul XX se adresează elevilor de clasa a VIII-a și are ca scop oferirea unei continuități în studiul istoriei românești, aceștia urmând în anul școlar precedent cursul Istorie modernă românească, având ca obiectiv studiul istoriei românești din secolul al XIX-lea până la Primul Război Mondial.

În secolul al XX-lea, România, la fel ca majoritatea statelor, au fost prinse în vârtejul denumit de unii istorici precum Eric Hobsbawm drept secolul extremelor. Deși o perioadă relativ scurtă, anii cuprinși între 1918 și 1989 au fost plini de schimbări și transformări din toate punctele de vedere pentru poporul român. Dacă în 1918 românii își vedeau visul împlinit prin înfăptuirea României Mari, în 1940 acest vis s-a spulberat, România revenind la granițele aproape identice cu cele de la 1859, fiind nevoită să facă compromisuri și concesii, până când tradiția noastră democratică a fost distrusă de regimul comunist. Până și regimul comunist a fost unul particular, ideea de național-comunism contrastând puternic ideea de globalizare a revoluției dorite de fondatorii ideologiei. În fine, după jumătate de secol de dictatură comunistă, românii au din nou șansa la democrație, însă, aparent, nu știu ce să facă cu ea.

Cursul România în secolul XX are ca obiectiv principal cunoașterea istoriei recente și conștientizarea importanței deosebite pe care o au libertatea, democrația, libera exprimare. Într-o societate împărțită între nostalgici ai comunismului și adversari ai comunismului, cursul România în secolul XXare menirea de a oferi o viziune corectă asupra societății românești și a valorilor acesteia.

Argumentele în favoarea unui astfel de studiu sunt numeroase:

 • Se adresează elevilor de gimnaziu;
 • Formează și dezvoltă gândirea creativă, prin metodele și tehnicile specifice de investigare a faptelor istorice;
 • Contribuie la construirea unei vieți de calitate, prin valorile promovate;
 • Favorizează fundamentarea unei culturi generale, necesară oricărui cetățean al unei societăți democratice;
 • Elevii își pot forma o imagine de ansamblu cu privire la lumea în care trăiesc sub aspect, în primul rând, istoric;
 • Tema oferă posibilitatea studiului a numeroase surse prin intermediul mijloacelor audio-video, a tehnologiei moderne;
 • Oferă posibilitatea elevilor să conștientizeze mai bine valorile democratice, liberale și naționale.

Valori și atitudini:

 • Coerență și rigoare în gândire și acțiune;
 • Gândire critică și flexibilă;
 • Relaționarea pozitivă cu ceilalți;
 • Respectarea drepturilor fundamentale ale omului;
 • Acceptarea reprezentărilor multiple ale istoriei, culturii și vieții sociale;
 • Asumarea diversității etnice, sociale, religioase și culturale.

Competențe generale:

 1. Utilizarea eficientă a comunicării și limbajului de specialitate;
 2. Exersarea demersurilor și acțiunilor civice democratice;
 3. Aplicarea principiilor și metodelor adecvate în abordarea surselor istorice;
 4. Folosirea resurselor care susțin învățarea permanentă.
Competențe specificeActivități de învățare
1.1. Utilizarea coordonatelor de timp şi spaţiu în rezolvarea unor situaţii-problemă  – precizarea timpului şi a spaţiului identificate în texte la prima vedere
– realizarea de portofolii individuale/pe echipe care să cuprindă materiale grupate pe coordonate de timp şi spaţiu, pentru rezolvarea unor situaţii-problemă
– exerciţii de localizare pe un suport cartografic dat şi descrierea unor elemente observabile (localităţi, monumente şi locuri de comemorare, locuri de bătălii etc.) 
1.2 Analizarea faptelor istorice utilizând coordonate spaţio-temporale în contexte diferite  – exerciţii de analiză comparativă a faptelor istorice din perspectivă temporală şi spaţială în contexte diferite de comunicare 
– realizarea unei investigaţii asupra unor fapte/ procese istorice, din perspective multiple selectate pe criterii cronologice şi spaţiale 
– alcătuirea unor proiecte de grup care să prezinte tema „imaginii celuilalt” în diferite perioade istorice  
2.1. Prezentarea unei teme istorice prin valorificarea informaţiilor oferite de diverse surse  – realizarea de fişe de lectură după diverse surse scrise
– elaborarea de referate care să valorifice informaţii oferite de surse diverse
– alcătuirea unor repertorii de surse istorice pentru o anumită temă
– realizarea unui discurs pe o temă de istorie pe baza informaţiilor oferite de surse 
2.2. Argumentarea unei opinii referitoare la un fapt istoric prin utilizarea informaţiilor provenite din diferite surse  – elaborarea unor eseuri tematice argumentative referitoare la un fapt istoric, prin folosirea informaţiilor din diferite surse 
– dezbateri referitoare la un fapt/proces/personaj istoric 
– exprimarea argumentată a unor opinii, puncte de vedere, convingeri referitoare la un fapt/proces/personaj istoric  
3.1Valorificarea experienţelor istorice oferite de acţiunea personalităţilor/grupurilor în contexte istorice variate  – utilizarea instrumentelor de lucru/informare (exempludicţionare, culegeri de documente, enciclopedii, media, memorii etc.) pentru emiterea de judecăţi de valoare asupra contribuţiei personalităţilor/grupurilor în istorie 
– realizarea de prezentări care să valorifice experienţele istorice oferite de acţiunea personalităţilor/grupurilor în contexte variate 
– realizarea unor dezbateri pe probleme sensibile şi controversate  
3.2. Realizarea de proiecte care promovează diversitatea socio-culturală  – utilizarea instrumentelor de lucru/informare pentru înregistrarea referinţelor bibliografice în vederea realizării unor referate 
– realizarea de investigaţii în urma unor vizite tematice la diferite obiective de interes pentru înţelegerea diversităţii socio-culturale la nivel local, regional, naţional (lăcaşe de cult, muzee etc.) 
– realizarea de prezentări/portofolii individuale sau pe grupe care să conţină fotografii, mărturii etc. care să surprindă diversitatea socio-culturală la nivel local/regional/naţional 
– alcătuirea unor proiecte pentru dezvoltarea comunităţii locale/naţionale valorificând diversitatea etnică, religioasă, culturală  
4.1. Realizarea unor investigaţii istorice prin utilizarea resurselor multimedia  – alcătuirea unei baze de date digitale (surse, fotografii, înregistrări video şi audio) – portofoliu digital 
– realizarea planului unor investigaţii/cercetări prin constituirea unui grup de discuţii pe o reţea de socializare 
– realizarea unor reportaje despre acţiuni sau persoane contemporane cu evenimente istorice folosind resurse multimedia 
4.2. Iniţierea, dezvoltarea şi aplicarea de proiecte individuale şi de grup valorificând diverse experienţe istorice  – realizarea unor fişe de lucru cu privire la activitatea de investigare a resurselor multimedia
– elaborarea unor proiecte de istorie familială/locală valorificând resursele oferite de istoria orală
– realizarea de activităţi cu tematică socială prin utilizarea metodelor nonformale

Evaluarea:

 • La începutul anului școlar se va opta pentru o evaluare inițială. În ciuda faptului că opționalul nu s-a studiat în clasele precedente, în cadrul lui vor fi studiate noțiuni precum comunismul în România, monarhia, formarea României Mari, perioada interbelică, noțiuni pe care elevii le-au mai studiat, în treacăt, în anul școlar precedent la disciplina Istorie.
 • Pe tot parcursul anului școlar se va realiza evaluarea formativă.
 • La fiecare final de capitol și la fiecare final de semestru se va realiza evaluarea sumativă.
 • În fiecare oră mixtă vor avea loc evaluările orale, cu scopul chestionării elevilor, a punerii în evidență a competențelor deprinse de elevi.
 • Ocazional vor avea loc și evaluări scrise, de tip extemporal, acestea având un caracter motivațional foarte puternic, deoarece îi va determina pe elevi să învețe constant, nu în salturi.
 • La final de semestru, elevii vor fi îndemnați să realizeze un proiect, acesta fiind considerat benefic deoarece poate ajuta elevul în a-și dezvolta abilitățile de sinteză, de exprimare a unei opinii, de studiu a unui document istoric, de așezare în pagină a unui text.
 • La final de an școlar, elevii vor fi evaluați printr-un portofoliu, deoarece acesta va reprezenta tot parcursul elevului la cursul România în secolul XX.